Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Vijfheerenlanden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Helsdingen.

  • hoofddomein:
  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
    • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vijfheerenlanden is beschikbaar via de link https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vijfheerenlanden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Helsdingen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vijfheerenlanden is gevorderd met de toegankelijkheid van Helsdingen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-05-2022 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vijfheerenlanden .
Functie: Adviseur Digitale Media.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@vijfheerenlanden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Vijfheerenlanden

Momenteel is de assessment bezig van deze website. Na de terugkoppeling van het bureau aan ons zullen we de wijzigingen doorvoeren om zo spoedig mogelijk tot een volledig toegankelijke website te komen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2022.